ชุมชน ไหนหนัง


ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังจังหวัดกระบี่

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่พื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเลมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์และเกื้อกูลต่อระบบนิเวศเป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลสัตว์น้ำก่อนออกสู่ทะเล ทั้งยังเป็นชุมชนมุสลิมที่ยังคงรักษาจารีตดั้งเดิมอย่างสงบสำรวม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร่มรื่น พอเพียง แต่ก้าวตามยุคสมัยอย่างรู้เท่าทันบ้านไหนหนังคือชุมชนที่คุณต้องมาเยือน

กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1.ล่องเรือ
ล่องเรือจากท่าเรือเพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าโกงกาง
2.พายเรือคายัคเข้าลากูนอ่าวเทือก
พายเรือคายัคเข้าลากูนอ่าวเทือก เป็นช่องเขาเล็กๆ มีความยาวประมาณ 40 เมตร
3.หาดอ่าวมะขาม
รับประทานอาหารเที่ยงที่ชายหาด พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาด
4.ลากูนเลใน
พายเรือผ่านซอกเขาเล็กๆ จะเจอกับหาดทรายภายในลากูน
ที่มีความสวยงาม สงบ มีความเป็นส่วนตัว
5.เยี่ยมชมกลุ่มผึ้งโพรง
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งโพรง

ข้อมูลการเดินทาง

จาก บขส.กระบี่ (รถโดยสารกระบี่-อ่าวลึก)ถึงบ้านทุ่งราคา 50บาท/คน
จากนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากบ้านทุ่งมายังบ้านไหนหนัง ราคา 40 บาท/คน

Visitors: 71,805