ชุมชน อ่าวลึก

อ่าวลึกน้อย เป็นตำบลหนึ่งของ อำเภออ่าวลึกมี 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาเหนือบ้านบากันบ้านอ่าวลึกน้อยบ้านนาแค บ้านควนโอ และ บ้านคีรีวงประชาชน ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม 98% และศาสนาพุทธ 2% เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางบกและทางน้ำ มีทั้งป่าพรุถ้ำทะเลภูเขาหินปูนลำคลองหนองน้ำ และ ป่าชายเลน
ชุมชนอ่าวลึกน้อย บ้านอ่าวลึกน้อย อ่าวลึกน้อย

กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

1. ล่องเรือชมหุบเขาปีศาจเขากาโรส
หุบเขาปีศาจคือประติมากรรมทางธรรมชาติขนาดใหญ่
เกิดจากการกัดกร่อนของกระแสลมสายฝนและสายน้ำเป็นเวลานานจนกลายเป็นผาหิน
2. ถ้ำเขานาพร
ถ้ำเขานาพรุเป็นถ้ำที่สำรวจพบใหม่อยู่ในเทือกเขาหินปูนในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกน้อย
มีความสมบูรณ์สวยงามของหินงอกหินย้อย
3. ซิปไลน์แอดแวนเจอร์ที่ป่าพรุคีรีวง
ป่าพรุคิรีวงเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีทางเดินเชื่อมต่อที่
ไม่รบกวนธรรมชาติอีกทั้งยังมีกิจกรรมผจญภัยแนวใหม่ที่เป็นเครื่องเล่นบนต้นไม้
4. วิถีประมงชายฝั่ง
ชุมชนบากันในตำบลอ่าวลึกน้อยจะยึดอาชีพประมงพื้นบ้านนักท่องเที่ยว
จะได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนการจับสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยจังหวัด

ข้อมูลการเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4205 หนองหลุมพอ-บากัน ระยะทาง 8 กิโลเมตร
2. ทางหลวงชนบทโยธาธิการ ในยวนแขก-ไหนหนัง (ตอนที่1) ระยะทาง 7.48 กิโลเมตร


 
 


กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1. ล่องเรือชมหุบเขาปีศาจเขากาโรส
หุบเขาปีศาจคือประติมากรรมทางธรรมชาติขนาดใหญ่
เกิดจากการกัดกร่อนของกระแสลมสายฝนและสายน้ำเป็นเวลานานจนกลายเป็นผาหิน
2. ถ้ำเขานาพร
ถ้ำเขานาพรุเป็นถ้ำที่สำรวจพบใหม่อยู่ในเทือกเขาหินปูนในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกน้อย
มีความสมบูรณ์สวยงามของหินงอกหินย้อย
3. ซิปไลน์แอดแวนเจอร์ที่ป่าพรุคีรีวง
ป่าพรุคิรีวงเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีทางเดินเชื่อมต่อที่
ไม่รบกวนธรรมชาติอีกทั้งยังมีกิจกรรมผจญภัยแนวใหม่ที่เป็นเครื่องเล่นบนต้นไม้
4. วิถีประมงชายฝั่ง
ชุมชนบากันในตำบลอ่าวลึกน้อยจะยึดอาชีพประมงพื้นบ้านนักท่องเที่ยว
จะได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนการจับสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4205 หนองหลุมพอ-บากัน ระยะทาง 8 กิโลเมตร
2. ทางหลวงชนบทโยธาธิการ ในยวนแขก-ไหนหนัง (ตอนที่1) ระยะทาง 7.48 กิโลเมตร

Visitors: 85,078